Kaydırma içeriği Skip to Footer Yürüyüş
0 items - 0.00₺ 0

Gizlilik Politikası

(Kişisel Verileri Koruma Kanunu Bilgilendirme)

VERİ KULLANIMI

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu olarak Samsara Curation tarafından aşağıda kapsamı belirtilen şekilde işlenmektedir:

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLAMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE YASAL DAYANAĞI

Tarafınıza ait kişisel bilgileriniz www.samsaracuration.com web sitemizi ziyaretiniz, üyelik sözleşmesini doldurmanız ve alışverişleriniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, sunmuş olduğumuz promosyon veya anketlere katılımınız ve e bülten üyeliğiniz kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Web sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ürün satın almanız veya bizden haber almak istediğinize  dair üyelik formu doldurmanız durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (ad, soyad, TC kimlik numarası veya pasaport numarası, cinsiyet) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, alışveriş zamanı bilgisi, faydalandığınız kampanyaların ve indirimlerin bilgisi, Samsara Curation tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, sözleşmenin kurulması/ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile işlenmektedir.

Ayrıca, doğum tarihi, medeni durum ve her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih, zevk ve beğeniler, meslek verileri, eğitim verileri, finansal veriler, web sitesi ve telefon uygulamamızı kullanımınız sonucu toplanan dijital iz verileriniz, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; tarafımızca sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi, satın aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz için çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması amaçlarıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenebilmektedir. Yasal yükümlülüğümüz gereği işleme amacının ortadan kalkması ile KKVK KAPSAMINDA kişisel verilerinizi imha ediyoruz.

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, web sitemizdeki ilgili alanlardaki izin kutucuklarını işaretleyerek izin işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Aynı şekilde kimlik ve iletişim bilgileriniz kullanılarak sizlere elektronik ticari ileti gönderilebilmesi amacıyla da izniniz talep edilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere açık rızanıza istinaden 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 13.maddesi uyarınca bize her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda ilgili kişi olarak sizler;

  •       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •       6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; www.samsaracuration.com  internet adresinden e-posta yoluyla ve kişisel bilgilerinizi teyit edebileceğimiz bize kayıtlı e posta adresini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Samsara Curation tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır